ทำ work permit

work permit หรือใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารสำคัญที่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยหรือชาวไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องมี ไม่ว่าจะเดินทางไปประกอบธุรกิจกิจการ ลูกจ้าง หรืออาชีพอื่น ๆ สามารถยื่นขอเองที่กรมจัดหาแรงงานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลาจาก 90 วัน หรือเลือกทำผ่าน e – Work Permit ซี่งจะมีเอกสารใดบ้างที่ต้องเตรียมก่อน ทำ work permit ในวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบ 

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนยื่นคำร้องทำ work permit 

ก่อนจะทำ work permit ขออนุญาตทำงาน เราขอให้คุณเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้พร้อม เพราะหากตกหล่นเอกสารใด ๆ อาจทำให้การดำเนินการล่าช้าและผ่านได้ยาก 

  • แบบคำขอตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์หรือกล้องโพลารอยด์)  
  • หนังสือรับรองการจ้างหรือสัญญาจ้าง (ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน) 
  • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานหรือกรอกข้อมูลตามที่กำหนด 
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติ (ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3) 
  • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ 
  • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

ในกรณีที่คุณยังไม่ทำ work permit คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นชั่วคราวตามกฎหมายในฐานะที่มิใช่ผู้เดินทางนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist / Transit) ต้องขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดจำเป็นต้องต่ออายุใหม่ นอกจากนั้น การทำธุรกิจกิจการหรือลูกจ้างแต่ละประเทศ อาจมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันไปในการยื่นพิจารณา ก่อนยื่นคำร้องแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการทำ work permit เป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางสำคัญในการทำงานในต่างประเทศ นอกเหนือไปจากการทำวีซ่า (Visa) ซึ่งต้องใช้การดำเนินการภายใต้กฎหมายข้อบังคับให้สามารถทำงานได้ตามกฎหมาย โดยมีการระบุระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นก่อนเดินทางควรศึกษาขอบเขตของกฎหมายของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ว่า ต้องดำเนินการอย่างไร ใช้ข้อมูลใดบ้าง และคำนวณระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อทำใบอนุญาตที่ถูกต้องตามความประสงค์ไม่ว่าจะระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน หรือระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องหากอยากทำงานต่อ