คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบรม คปอ คือ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการทำงานเพื่อให้องค์กรเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คปอ จะต้องเป็นคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม คปอ คือ 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง ปัจจุบันการอบรม คปอ สามารถเข้ารับการอบรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์อบรมด้านความปลอดภัยหลายแห่ง มีหลักสูตรอบรม คปอรองรับ อบรมผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ที่มีคุณภาพคมชัดทั้งเสียงและภาพในระดับ FULL HD ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือนายจ้างประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้มาก อย่างไรก็ตาม ก่อนส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม คปอ ควรตรวจสอบศูนย์อบรมให้ดีว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเลขที่ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายสามารถตรวจสอบได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกศูนย์อบรม คปอ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ หรือบริษัทชั้นนำ หลักสูตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล

หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม คปอ โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่วิชา ได้แก่ หมวดวิชาที่หนึ่ง การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวดวิชาที่สอง กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและหมวดวิชาที่สามคือบทบาทหน้าที่ของ คปอ ในการทำงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหน้าที่ของตนเองสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดได้

ในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังผ่านการอบรม คปอ คือ ผู้เข้ารับการอบรม คปอเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้เข้าใจข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงการค้นหาสาเหตุของการเกิดโรค อันมาจากการทำงาน ผู้เข้ารับการอบรม คปอ สามารถนำความผู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อผ่านการอบรม คปอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตร เป็นการยืนยัน ทั้งหมดนี้คือสาระดีๆ เกี่ยวกับการอบรม คปอ ที่เราเอามาฝาก ให้ทุกคนได้ศึกษาทำความเข้าใจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรม คปอ นับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก แถมปัจจุบันยังสามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายมากๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ก็ต้องพิจารณาเลือกศูนย์อบรม คปอที่เชื่อถือได้เท่านั้น คุณสามารถพิจารณาตามคำแนะนำของเราได้เลย