ทำ work permit ทำ work permit ขออนุญาตทำงานมีเอกสารใดบ้าง 

work permit หรือใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารสำคัญที่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยหรือชาวไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องมี ไม่ว่าจะเดินทางไปประกอบธุรกิจกิจการ ลูกจ้าง หรืออาชีพอื่น ๆ สามารถยื่นขอเองที่กรมจัดหาแรงงานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลาจาก 90 วัน หรือเลือกทำผ่าน e – Work Permit ซี่งจะมีเอกสารใดบ้างที่ต้องเตรียมก่อน ทำ work permit ในวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบ  เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนยื่นคำร้องทำ work permit  ก่อนจะทำ work permit ขออนุญาตทำงาน เราขอให้คุณเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้พร้อม เพราะหากตกหล่นเอกสารใด ๆ อาจทำให้การดำเนินการล่าช้าและผ่านได้ยาก  แบบคำขอตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์หรือกล้องโพลารอยด์)   หนังสือรับรองการจ้างหรือสัญญาจ้าง (ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน)  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานหรือกรอกข้อมูลตามที่กำหนด  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติ (ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ …